Juridiska Föreningen | Utbildning
21187
page-template-default,page,page-id-21187,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
Utbildningsbevakning

Som en studentförening är verksamheten kopplad till utbildningen mycket viktig. Juridiska Föreningens mål är att ge studenterna en så bra utbildning som möjligt. Detta sker både genom förbättring av kurserna och programmets upplägg genom utbildningsbevakningen samt genom anordnandet och deltagandet i underlättande och utbildande sidoaktiviteter.

Utbildningsbevakningen är ett av föreningens viktigaste uppdrag. Det är genom våra studentrepresentanter som vi kan påverka utbildningens utformning. Juridiska Föreningens uppgift är att förmedla studenterna synpunkter till juridiska institutionen och detta sker genom föreningens representation vid utbildningsutskottens sammanträden. Till sin hjälp har de utbildningsansvariga kursombud som är verksamma i varje pågående kurs.

Har du synpunkter på en kurs eller utbildningen i stort? Kontakta då dina kursombud eller utbildningsansvariga, Rebecca Miller och Sebastian Torres, utbildning@juridiskaforeningen.se.

Juro

Ordförande för JURO verksamhetsåret 2019:

Victor Abrahamsson

ordf.juro@jf.se

Ordförande electa för JURO verksamhetsåret 2020:

Minna Åström

Vice ordförande electus för JURO verksamhetsåret 2020:

Isac Nyman 

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av tolv ledamöter och ordförande. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans. Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och bör förläggas i följande inbördes ordning; Karlstad, Umeå, Lund eller Örebro, Uppsala, Stockholm eller Göteborg.

Samo

Juristernas Studentarbetsmiljöombud (SAMO) bevakar arbetsmiljön för alla studenter på Juristprogrammet, både psykisk och fysisk sådan. Ombuden består av Utbildningsansvariga i Juridiska Föreningens styrelse. Vederbörande arbetar för att alla delar av Juristprogrammet skall ha en trivsam arbetsmiljö.

Om du som student upplever att ett arbetsmiljöproblem föreligger så får du gärna höra av dig till ombuden på samo.jurist@hhgs.se.

Kursombudsutskottet

Kursombudsutskottet är ett forum där kursombuden för varje termin kan utbyta tankar och få stöd och backning av Juridiska Föreningen och Feministiska Juriststudenter. Att vara kursombud är ett meriterande terminsuppdrag där du får möjlighet att påverka vår utbildning. Ombuden får relevant utbildning, intyg och symboliskt arvode från institutionen för sitt arbete.

Mentorskapsprogrammet

Juridiska Föreningens mentorskapsprogram är ett initiativ i samarbete med Lindahl och startades med mål att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande. Mentorskapets syfte är att ta vara på studenternas erfarenheter och lärdomar om utbildningen och förmedla dessa nedåt i terminerna. Som mentor har du ansvar över en grupp adepter, i huvudsak nya studenter med mycket frågor och funderingar kring utbildningen och studentlivet i stort. Mentorns roll är just att agera mentor i dessa frågor. Varje grupp sätter sina egna villkor för hur och när man träffas, liksom nivån på utbytet.

Ansvariga för Mentorskapsprogrammet 2019/20:

Victor Abrahamsson, Maja Eliasson & Beatrice Smedenman
Kontakt: mentor@juridiskaforeningen.se