Utbildningsansvariga: Parmida Farahani och Lovisa Eklund

Kontakt: Utbildning@Juridiskaforeningen.se
Anonym Kontakt: Samo.jurist@hhgs.se / JF Klaga

Kursombudsutskottet

Kursombudsutskottet är ett utskott som utbildningsansvariga för JF och FEMJUR ansvarar över gemensamt. JF och FEMJUR väljer inför varje termin nya kursombud för de respektive terminerna. Kursombud väljs upp till och med termin 6 och det är vanligtvis tre kursombud per termin, förutom på ”portföljskurserna” där det är ett kursombud per fraktion. Kursombuden ansvarar för att samla kurskamraternas tankar och feedback om allt som rör kursen och terminen. Informationen förmedlas sedermera vidare till kursansvariga och utbildningsansvariga som har med sig den vidare till Juridiska Institutionen för att bedriva utbildningsbevakning och påverkan. Mycket av den feedback som förs fram till Juridiska Institutionen från utbildningsansvariga kommer direkt från kursombuden, varför dessa utgör en hörnsten i utbildningsbevakningen som helhet.

Termin 2

Ebba Löwendaler Hoffsten, Lisa Haglund, Rebecka Karlsson, Svea Nurman

Termin 4

Savanna Ekerot, Alva Sigfridsson, Sara Wettergren

Termin 6

Ellen Petré, Tyra Backman

Ansvariga från FEMJUR

Mathilda Einarsson

Manda Wild-Nordlund

Utbildningsutskottet

Utbildningsansvariga i Juridiska Föreningen är Lovisa Eklund och Parmida Farahani, som tillsammans representerar juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg genom utbildningsbevakning och påverkan. Tillsammans innehar de också rollen som SAMO (se nedan). Arbetet bedrivs huvudsakligen genom ett aktivt deltagande i olika forum där utbildnings- och studiemiljörelaterade frågor lyfts. Utbildningsutskottet utgör det viktigaste forumet för att lyfta utbildningsrelaterade frågor direkt inför representanter från Juridiska Institutionen.

UU Mötesprotokoll

Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

SAMO är studenternas motsvarighet till arbetsmiljöombud. SAMO företräder juriststudenterna i arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis studieplatser, buller och studiemiljö, men även kränkningar och diskriminering. SAMO:s uppgift är se till att utbildningsanordnaren tar ansvar över arbetsmiljön för alla studenter. Att vara SAMO är ett förtroendeuppdrag där Juridiska Föreningen föreslår och beslutar om vilka som skall ha uppdraget, typiskt sett föreslås och väljs båda utbildningsansvariga, som innehar uppdraget i ett år. Alla ärenden som inkommer till SAMO har fullständig sekretess och raderas från mailinkorgen när uppdraget är slutfört.

Kontakta utbildningsansvariga helt anonymt via SAMO-mailen: Samo.jurist@hhgs.se

Lokal Arbetsmiljögrupp (LAMG)

Här samlas representanter, likabehandlingsombud och arbetsmiljöombud från Juridiska Institutionen och SAMO. Syftet med dessa möten är att utveckla arbetsmiljöarbetet på skolan och  lyfta synpunkter från olika håll om hur arbetsmiljön, eller i studenternas fall, studiemiljön, kan bli bättre. Frågor som lyfts här kan röra tillgänglighet av studieplatser, kränkningsfall på skolan, buller på grund av ombyggnation, skrivmiljön i tentamenssalen och allt annat med koppling till studie-/arbetsmiljön. Här deltar utbildningsansvariga genom sin roll som SAMO och företräder juriststudenternas intressen utifrån det mandatet SAMO har fått.

Education committee

Education Committee är en kommitté under ledning av studentkåren HHGS utbildningsansvarige. Här samlas utbildningsansvariga för respektive program på Handelshögskolan. Syftet med dessa möten kan variera men är huvudsakligen att utbyta erfarenheter och rapportera om arbetet som bedrivs med  utbildningsbevakning mot de respektive institutionerna. Education Committee ansvarar också för att bedriva olika projekt i syfte att främja studentnyttan och kvalitetssäkra utbildningen på skolan, såsom ”Speak Up Week” eller ”Student Health Day” där fokus ligger på studenters välmående och att kartlägga studenternas psykosociala hälsa relaterat till studierna. 

Mentorskapsprogrammet

Juridiska Föreningens mentorskapsprogram är ett initiativ i samarbete med Lindahl som startades med mål att skapa de bästa förutsättningarna för studenternas lärande. Mentorskapets syfte är att ta vara på studenternas erfarenheter och lärdomar om utbildningen och förmedla dessa nedåt terminerna. Som mentor har du ansvar över en grupp adepter, i huvudsak nya studenter med mycket frågor och funderingar kring utbildningen och studentlivet i stort. Mentorns roll är just att agera mentor i dessa frågor. Varje grupp sätter sina egna villkor för hur och när gruppen träffas, liksom formen och nivån på utbytet. 

Ansvariga för mentorskapsprogrammet 2022/2023

Robin Nappo, Disa Antan och Jacob Eberil

Kontakt: mentor@juridiskaforeningen.se

Utbildningsbevakning och kontaktvägar

Under höstterminen 2020 sammanställde Juridiska Föreningens och FEMJUR:s utbildningsansvariga ett dokument om utbildningsbevakning och kontaktvägar. I sammanställningen finns information om hur utbildningsbevakning bedrivs av föreningarna samt vilka kontaktvägar och möjligheter du som student har för att hantera diverse frågor eller problem som kan uppstå i samband med dina studier på Handelshögskolan i Göteborg. 

Utbildningsbevakning-Kontaktvägar-2022