Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i dagens samhälle och juristprogrammet är inget undantag. Under hösten 2019 gjorde Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) tillsammans med Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) en enkätundersökning med efterföljande sammanställning, för att kartlägga studenternas välmående på juristprogrammet i Göteborg. I sammanställningen presenterades ett flertal slutsatser som bland annat visade på utbredd psykisk ohälsa och en hög stressnivå hos studenterna. Klicka här för att komma till enkäten!

”Över hälften av alla som svarat på enkäten anser att deras studiesituation har fått dem att må psykiskt dåligt i mycket eller ganska hög grad.”

(sida 21)

Juridiska Föreningen ser på situationen med stort allvar och arbetar aktivt för att öka det psykiska välmåendet hos juriststudenterna. Detta kommer främst till uttryck genom det arbete som utförs av föreningens utbildningsutskott men utgör också en övergripande målsättning för föreningens arbete i stort.

Utbildningsutskottets arbete

Om vad de konkret gör för att främja psykiskt välmående hos juriststudenterna skriver utbildningsansvariga följande:

I alla beslut som tas där vi har en röst väger vi alltid intresset av det aktuella beslutet mot intresset av att förebygga stress och psykisk ohälsa. Vidare samarbetar vi på ett rikstäckande plan genom JURO. Inom JURO:s organisation är vi del av en arbetsgrupp som för tillfället arbetar med att skapa en rikstäckande enkät som syftar till att hjälpa landets alla juridiska föreningar i arbetet mot psykisk ohälsa. Tanken är att enkäten skall vara en grundsten i framtida diskussioner med Juridiska Institutionen i frågor som rör studenthälsan. 
 
I vår roll som SAMO ingår också att finnas till hands för studenter som upplever problem med studiemiljön, stress och kränkningar. Slutligen samarbetar vi med FEMJUR för att öka transparensen kring vilka kontaktvägar det finns för de olika problem en juriststudent kan stöta på och hur man som student bäst tar tillvara på de resurser som skolan erbjuder för att göra vardagen och studierna lite enklare.
 
Möjlighet att framföra åsikter anonymt: JF Klaga

Ordförandens målsättningar

Det fortsätta arbetet för att motverka psykisk ohälsa är under verksamhetsåret 2023/2024 en övergripande målsättning tänkt att prägla föreningens arbete. I sin kandidatur ställde före detta ordförande Hassan Othman Alkady upp följande mål:

”En viktig del av styrelsens arbete är att jobba för medlemmarnas välmående och motverka psykisk ohälsa i så stor utsträckning som möjligt. Jag ser inte detta arbete som ett 100-meterslopp jag själv ska springa, utan som en stafett där tidigare styrelser påbörjat arbetet där jag ska fortsätta samarbeta och kämpa för att frågan ska fortsätta uppmärksammas och hållas igång så att vi når hela vägen. Jag vill både genom det interna arbetet på lokal nivå, det externa och på nationell nivå, tillsammans med våra systerföreningar på andra lärosäten fortsätta representera studenterna mot institutionen för att uppmärksamma de svagheter i vår utbildning som vi ibland upplever och kan orsaka psykisk ohälsa. Jag vill även värna om det goda samarbetet som JF har med näringslivet och föra en dialog om att främja en kultur som minskar hetsen kring vårt framtida yrke.”

”Vart kan jag vända mig?”

Feelgood

For further information about your rights and about treatments, click here!

Contact information for Feelgood

Appointments and advice: 010-810 81 92

Phone hours: Monday–Friday 08:00–17.00

Address: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Visiting hours: Monday–Friday 08:00–16:00

Stödpersoner

I arbetet för ökat välmående hos juriststudenterna har Juridiska Föreningen, utöver ovanstående, tagit fram ett projekt som går under namnet Stödpersoner. I korthet innebär projektet att föreningen har två stödpersoner som juriststudenter kan vända sig till för att diskutera situationer som uppstått exempelvis på en praktikplats eller sommarnotarietjänst och som uppfattats som obehagliga eller problematiska. Klicka här för att läsa mer om Stödpersoner.

Utbildningsbevakning & kontaktvägar

Under höstterminen 2020 sammanställde Juridiska Föreningens och FEMJUR:s utbildningsansvariga ett dokument om utbildningsbevakning och kontaktvägar. I sammanställningen finns information om hur utbildningsbevakning bedrivs av föreningarna samt vilka kontaktvägar och möjligheter du som student har för att hantera diverse frågor eller problem som kan uppstå i samband med dina studier på Handelshögskolan i Göteborg. Klicka här för att komma till dokumentet!