Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i dagens samhälle och juristprogrammet är inget undantag. Under hösten 2019 gjorde Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) tillsammans med Feministiska Juriststudenter (FEMJUR) en enkätundersökning med efterföljande sammanställning, för att kartlägga studenternas välmående på juristprogrammet i Göteborg. I sammanställningen presenterades ett flertal slutsatser som bland annat visade på utbredd psykisk ohälsa och en hög stressnivå hos studenterna. Klicka här för att komma till enkäten!

”Över hälften av alla som svarat på enkäten anser att deras studiesituation har fått dem att må psykiskt dåligt i mycket eller ganska hög grad.”

(sida 21)

Juridiska Föreningen ser på situationen med stort allvar och arbetar aktivt för att öka det psykiska välmåendet hos juriststudenterna. Detta kommer främst till uttryck genom det arbete som utförs av föreningens utbildningsutskott men utgör också en övergripande målsättning för föreningens arbete i stort.

Utbildningsutskottets arbete

Om vad de konkret gör för att främja psykiskt välmående hos juriststudenterna skriver utbildningsansvariga följande:

I alla beslut som tas där vi har en röst väger vi alltid intresset av det aktuella beslutet mot intresset av att förebygga stress och psykisk ohälsa. Vidare samarbetar vi på ett rikstäckande plan genom JURO. Inom JURO:s organisation är vi del av en arbetsgrupp som för tillfället arbetar med att skapa en rikstäckande enkät som syftar till att hjälpa landets alla juridiska föreningar i arbetet mot psykisk ohälsa. Tanken är att enkäten skall vara en grundsten i framtida diskussioner med Juridiska Institutionen i frågor som rör studenthälsan. 
 
I vår roll som SAMO ingår också att finnas till hands för studenter som upplever problem med studiemiljön, stress och kränkningar. Slutligen samarbetar vi med FEMJUR för att öka transparensen kring vilka kontaktvägar det finns för de olika problem en juriststudent kan stöta på och hur man som student bäst tar tillvara på de resurser som skolan erbjuder för att göra vardagen och studierna lite enklare.
 
Möjlighet att framföra åsikter anonymt: JF Klaga

Ordförandens målsättningar

Det fortsätta arbetet för att motverka psykisk ohälsa är under verksamhetsåret 2022/2023 en övergripande målsättning tänkt att prägla föreningens arbete. I sin kandidatur ställde nuvarande ordförande Carl Ekvall upp följande mål:

”En konkret idé kring hur vi ytterligare kan uppmärksamma den psykiska ohälsan bland juriststudenterna är att hålla en temavecka kring ämnet. Förhoppningen är inte enbart att uppmärksamma och synliggöra problematiken kring psykisk ohälsa, utan även genom diskussioner kunna komma med konkreta förbättringsförslag. Juristprogrammet medför med allt fint en baksida som påverkar oss psykiskt. Majoriteten bär betygets press och stress på sina axlar. Det är ingen hemlighet, och det har gång på gång bevisats genom lokala och nationella mätningar men inte minst genom våra egna erfarenheter. Flertalet JF-styrelser, både här i Göteborg och över landet har i år lagt viktiga resurser på att uppmärksamma, att synliggöra just det. Det är ett utmärkt jobb som har gjorts.

Samtidigt får arbetet kring juriststudenters mående inte stanna vid synliggörande. Ångest får inte bli en kvantifierad siffra, att mäta stress är ingen sport, det saknas pallplats. Tidigare styrelsers arbete har varit viktigt, men synliggöranden måste mötas med fler åtgärder för att leda till något.

Jag kandiderar inte för att jag tror att jag på ensam hand kommer lösa din, min och alla andras press. Jag kandiderar för att genom ordförandeposten driva på saker som på lokal nivå genom institutionen, och nationell nivå genom JURO(Riksorganisationen för juriststudenter) kan leda till ett förbättrat läge. Poängen ligger i att JF bör utöka sitt fokus på åtgärder mot den psykiska ohälsan.

Bland de åtgärder vi kan vidta bör till exempel en policy för när kursledningar får lägga anslag i canvas tas fram, betyg i ladok bör visas vid exakta tillfällen snarare än spritt och när lärare begär utökad rättningstid för examinationer bör det anslås väl innan dagen vi förväntar oss svar. Att man har klarat 18 månader med zoom visar även att hybridundervisning är en lösning värd att behålla – där man med symtom slipper att missa föreläsningen.”

”Vart kan jag vända mig?”

Feelgood

For further information about your rights and about treatments, click here!

Contact information for Feelgood

Appointments and advice: 010-810 81 92

Phone hours: Monday–Friday 08:00–17.00

Address: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Visiting hours: Monday–Friday 08:00–16:00

Stödpersoner

I arbetet för ökat välmående hos juriststudenterna har Juridiska Föreningen, utöver ovanstående, tagit fram ett projekt som går under namnet Stödpersoner. I korthet innebär projektet att föreningen har två stödpersoner som juriststudenter kan vända sig till för att diskutera situationer som uppstått exempelvis på en praktikplats eller sommarnotarietjänst och som uppfattats som obehagliga eller problematiska. Klicka här för att läsa mer om Stödpersoner.

Utbildningsbevakning & kontaktvägar

Under höstterminen 2020 sammanställde Juridiska Föreningens och FEMJUR:s utbildningsansvariga ett dokument om utbildningsbevakning och kontaktvägar. I sammanställningen finns information om hur utbildningsbevakning bedrivs av föreningarna samt vilka kontaktvägar och möjligheter du som student har för att hantera diverse frågor eller problem som kan uppstå i samband med dina studier på Handelshögskolan i Göteborg. Klicka här för att komma till dokumentet!