Vad är Juridiska Föreningen i Göteborg?

Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) startades år 1968 och är en ideell föreningen av och för juriststudenter vid Handelshögskolan i Göteborg. Föreningens övergripande målsättning är att verka för att medlemmarnas tid på juristprogrammet blir så bra som möjligt. Föreningsarbetet går främst ut på att representera juriststudenterna gentemot Juridiska Institutionen, bevaka och påverka utbildningen, bereda studenterna tillfälle att komma i kontakt med näringslivet och att planera och anordna en rad studiesociala aktiviteter. Föreningens arbete kretsar kring en värdegrund som röstades igenom 2020-12-03 vilket innebär att innebär att ingen ska behandlas annorlunda baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk åskådning, ålder eller annan godtycklig grund. Värdegrunden i sin helhet går att läsa här

Medlemskap i Juridiska Föreningen är kostnadsfritt för alla juriststudenter på Handelshögskolan i Göteborg och ger tillgång till alla föreningens aktiviteter, så som sittningar, föreläsningar, studiebesök, resor och mycket mer! Juriststudenter med kårmedlemskap i HHGS är automatiskt medlemmar i Juridiska Föreningen. Den som vill bli medlem men inte är medlem i HHGS är välkommen att fylla i formuläret här.

Facebook: Juridiska Föreningen i Göteborg

Instagram: jfgoteborg

Mail: info@juridiskaforeningen.se 

Juridiska Föreningens Styrelse

Juridiska Föreningen har en styrelse vilken består av 13 ledamöter vilka vals in på årsmötet varje december och påbörjar sitt verksamhetsår nästkommande februari. Det går att läsa mer om styrlsen och vilka de olika invalda ledamöterna är här.

Juridiska Föreningens Utskott

Förutom styrelsen utförs en stor del av föreningens arbeta av de invalda juriststudenterna vilka i sin tur utgör föreningens olika utskott. I nuläget finns det fem olika utskott inom JF och det går att läsa mer om vilka utskotten är och vad de arbetar med samt vilka engagerade juriststudenter som utgör utskotten här.