Stödpersoner

Med anledning av #Metoo / #Med vilken rätt har Juridiska Föreningen i Göteborg tillsammans med föreningens inspector och proinspector lanserat projektet Stödpersoner. 

Varför Stödpersoner?

Efter uppropet under hösten och vintern år 2017 kan ingen längre säga att sexism och bristande jämställdhet inte är ett problem även inom juristbranschen. Frågan om jämställdhet är komplex och bör hanteras både på struktur- och individnivå men att åstadkomma sådana förändringar tar tid. Innan idealpunkten är nådd finns därför anledning att stötta de individer som utsätts för kränkningar. Vår förhoppning är att projektet kommer att bidra till att bryta tystnadskulturen och vara ett steg på vägen mot ökad jämställdhet.

Vart kan jag vända mig?

Den som blir utsatt för kränkningar under juristutbildningen kan alltid vända sig till Juridiska Institutionen och Juridiska Föreningen. Sker kränkningarna utanför skolan, exempelvis under praktik, så kan också arbetsgivaren kontaktas. Rör det sig om kriminaliserade beteende så kan (och bör) polisanmälan göras.

Att ta sådana kontakter kan dock, av en rad olika anledningar, vara svårt – i synnerhet om den som gjort sig skyldig till en kränkning befinner sig i maktposition. Därför införde Juridiska Föreningen, tillsammans med föreningens inspector och proinspector, ett system med stödpersoner som står till juriststudenternas förfogande för råd och vägledning. Dessa personer kan du kontakta för att diskutera situationer som uppstår exempelvis under uppsatspraktik, sommarnotarietjänst eller liknande och som du upplever som obekväma, kränkande eller på annat sätt problematiska. Stödpersonerna har tystnadsplikt och för inte vidare någon information eller vidtar några andra åtgärder utan ditt samtycke.

De stödpersoner som har knutits till projektet har valts med omsorg, för sin integritet. Juridiska Föreningen är glada att kunna presentera:

Agnes Hammarstrand

Advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi

agnes.hammarstrand@delphi.se

0730-835070

Johanna Lindqvist

Johanna är advokat och arbetar med miljö- och fastighetsrätt på Advokatfirman Lindahl. Johanna tog sin juristexamen vid Lunds universitet (2005). Hon har suttit ting på Göteborgs tingsrätt (2006-2007). Efter det läste Johanna en Master i internationell miljörätt i Sydney (2008). När hon kom tillbaka till Sverige började hon arbeta som föredragande på Svea hovrätt (2009-2011). Därefter har hon arbetat på advokatbyrå med miljörätt.

Johanna.Lindqvist@lindahl.se

073-1472781

Sabina Lundell

Namn Sabina Lundell
Advokat på Lundell & Sjölander
Arbete med familjerätt och brottmål.
+ 46 767-73 34 45