JF-Fonden

Ur JF-Fonden kan studenter vid Handelshögskolan i Göteborg söka medel för att finansiera aktiviteter med juridiskt syfte och innehåll.

Syfte och konstruktion

Syftet med fonden är att främja studenters initiativ till att skapa och forma de till syfte och innehåll juridiska aktiviteter som de själva anser behövs på Handelshögskolan och för dess studenter. Juridiska Föreningen önskar att genom denna fond stödja en mångfald av aktiviteter, ge studenter på Handelshögskolan nya öppningar in i föreningen samt skapa nya samarbeten med både studenter och studentföreningar på skolan.

Juridiska Föreningen kommer under verksamhetsåret 2020 avsätta 10 000 kronor i sin budget för denna fond. Hälften av medlen är avsatta för läsårets första halvår och hälften för det andra. Maxbeloppet per sökt aktivitet är 2000 kronor. Syftet med maxbeloppet är att främja att så många aktiviteter som möjligt skall kunna utnyttja fondens medel varje termin.

Vem kan söka?

Den student, eller förening bestående av flera studenter, som är antagen till ett program på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet kan söka medel ur fonden för aktivitet med tydligt juridiskt innehåll och syfte.

För att en aktivitet skall beviljas medel ur fonden skall den, förutom att sökande/sökandena skall uppfylla kriterierna som anges ovan, skall aktiviteten:

1 § Ha en utformning, syfte och innehåll som tydligt är kopplat till juridik, juristens yrkesroll, frågor av relevans för juridiken eller på annat sätt främjar studenters juridiska kunskap.

2 § Spegla samt vila på Juridiska Föreningens grundläggande värderingar om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

3 § Om beviljat medel ur fonden ske i samarbete med Juridiska Föreningen. 

4 § Ha ett tydligt mål, syfte, plan samt budget och i övrigt uppfylla de kriterier som ansökningsformuläret angiver.

5 § Inte konkurrera med eller på annat sätt till nackdel påverka Juridiska Föreningens egna evenemang eller övriga samarbeten.

6 § Aktivitetens utförande, utgifter i enlighet med budget samt resultat skall redovisas i en rapport till Juridiska föreningens styrelse. Ytterligare dokumentation av aktiviteten så som bilder skall även komma styrelsen till godo. Rapporten skall vara föreningens styrelse till handa senast 7 dagar efter avslutad aktivitet.

7 § Om aktivitet i sitt utförande eller efterföljande bryter mot dessa villkor blir den student eller den studentförening som angivit sig som sökande av bidrag återbetalningsskyldig gentemot Juridiska Föreningen.

8 § Om inte hela bidraget spenderas i enlighet med den budget angiven i ansökan skall överblivna medel återbetalas till Juridiska Föreningen.

9 § Styrelsens beslut angående avslag för ansökan kan inte överklagas.

* Aktiviteten skall ske i samarbete med Juridiska Föreningen vilket innebär att Juridiska Föreningens namn och logotyp skall stå angivet i marknadsföringen av aktiviteten samt aktivitetens namn. Juridiska Föreningen får även själva marknadsföra aktiviteten genom egna kanaler samt skicka en representant till aktiviteten för att kort berätta om Juridiska Föreningen för de som deltar i aktiviteten.

Ansökan

Ansökan skall Juridiska Föreningens ordförande tillhanda via ansökningsformuläret nedan senast fyra veckor innan aktivitetens planerade datum. Ansökan skall fyllas ut fullständigt; icke fullständiga ansökningar godtas ej. Juridiska Föreningens styrelse tar beslut på närmast liggande styrelsemöte om ansökan beviljas eller avslås. Beviljad ansökan meddelas omgående. Utbetalning sker från Juridiska föreningen inom 7 arbetsdagar från taget beslut. Varje enligt detta dokument berättigad studentförening eller student kan beviljas bidrag högst två gånger per halvår.

Namn, personnummer, termin och eventuell förening.
Namn, datum, beskrivning och syfte. Hur anknyts aktiviteten till juridik?
Ange alla budgetposter var för sig. Ange också totalt ansökt belopp.
Bank, clearingnummer, kontonummer och kontoinnehavare.