Juridiska Föreningen | JF informerar
84
archive,category,category-jf-informerar,category-84,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Kandidaturer extrainsatt årsmöte 2018

Kommunikationsansvarig

ALEXANDRA JANSSON

Hej, jag kandiderar med följande motivering:

Mitt namn är Alexandra, läser termin sex och kandiderar nu till
kommunikationsansvarig i Juridiska Föreningen efter att posten har
blivit vakant.
Jag skulle passa i rollen som kommunikationsansvarig då jag har ett
intresse för sociala medier, estetiskt uttryck och design. Med
erfarenheter nu senast i min roll som layoutare av Rättstrycket och
tidigare som sommarvikarie på en reklambyrå kommer jag förmedla
information till medlemmarna på ett seriöst och tilltalande sätt.
Till styrelsen kommer jag bidra med en T6:as syn på utbildningen och
en trevlig inställning.

Med vänlig hälsning,
Alexandra Jansson

 

SANDRA LUNDIN

Hej!
Min motivering till varför jag ska bli vald som kommunikationsansvarig för JF lyder:

Förutom att jag är duktig på att kommunicera i skrift och ständigt är uppkopplad i sociala medier, vilket känns som egenskaper som man måste ha för denna post, så tar jag också gärna ansvar för att se till att alla som behöver nås av viktig information, gör det. Som bevis på det kan nämnas att jag är en aktiv informations-spridare, dels i till mina student-kollegor då jag efter varje föreläsning delar med mig av anteckningar och inspelningar och övrig information av vikt i klassens facebookgrupp. Inom IntU där jag ser till att utbytesstudenter får information och svar på olika frågor som dyker upp under deras utbytestermin. Samt inom Lawline där jag ger privatpersoner juridisk rådgivning men också information av mer generell karaktär.

Till er som läst boken ”Omgiven av idioter” och har koll på personlighetsfärgerna så är mina dominerande färger gul och röd. Med det sagt så hoppas jag få ert förtroende som kommunikationsansvarig för JF under kommande verksamhetsår. Tack!

Med vänlig hälsning
Sandra Lundin

 

GABRIELA EKENBERG

Först och främst vill jag säga att jag är hemskt ledsen över att
jag inte kunde närvara nu på årsmötet, jag har sedan förra
årsmötet i december ångrat att jag inte sökte till just
kommunikationsansvarig i jf. Jag tänkte ta tillfället i akt och
berätta lite om vem jag är och vad jag kan erbjuda er som medlemmar om
ni vill ge mig förtroendet att representera er i jfs styrelse.

Jag är en positiv problemlösare som gillar att  vara där saker
händer. Därför har jag oftast koll på när och var saker händer (
har fått kommentarer för min förmåga att alltid veta var det delas
ut gratis fika).

Som kommunikationsansvarig vill jag öka transparensen mellan styrelsen
och dess medlemmar genom att:
-ge nytt liv åt jfs alla sociala medier så att det blir en
självklarhet för alla medlemmar att följa dessa.
-aktivt uppdatera information om saker som händer på sociala medier
genom t.ex regelbundna updates( ”nyhetsbrev”).
-skapa naturliga möjligheter för kommukation inte bara från styrelsen
till dess medlemmar men även från medlemmar till styrelsen genom
fysisk brevlåda i jf rummet och en tydlig mail som medlemmar kan skicka
önskemål till.
– Se till att medlemmarna vet vilka styrelsen är och vad de på olika
plan arbetar med för att förgylla medlemmarnas studietid.

Skulle betyda allt för mig att få ert förtroende och jag hoppas
verkligen att ni skulle vilja rösta på mig.

Tack

 

HELENA BJÖRLING

Motivering:

Om jag blir vald till kommunikationsansvarig för Juridiska Föreningen
kommer jag arbeta för att både öka och underlätta kommunikationen
mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Jag kommer även jobba på
att nå ut till andra för att få fler att vilja bli medlemmar.
Kommunikationen mellan styrelsen och föreningens medlemmar idag sker
främst genom sociala medier, men för att se till att nå ut till alla
medlemmar kommer jag även använda mig av andra tillgängliga forum.
Jag vill också arbeta för att ge föreningens medlemmar en större
inblick i styrelsens arbete genom uppdateringar om det fortlöpande
arbetet. På så sätt får föreningens medlemmar större möjligheter
att själva vara med och påverka styrelsens arbete.

Jag hoppas att jag får ert förtroende och blir vald till
kommunikationsansvarig för Juridiska Föreningen i Göteborg!

 

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2018

Kära medlemmar,

Härmed kallas samtliga av JF:s medlemmar till föreningens extrainsatta årsmöte den 27 mars 2018. Mötet äger rum i E43 på Handelshögskolan med start 17:15.

Med anledning av att en styrelsepost blivit vakant kallar JF därför till ett extrainsatt årsmöte för att fylla denna post.

Vi söker följande:
– Kommunikationsansvarig

Här kan du hitta en arbetsbeskrivning för posten: http://juridiskaforeningen.se/wp-content/uploads/2017/10/Arbetsbeskrivningar.pdf

Senast den 20 mars ska nomineringar eller egna kandidaturer vara valberedningens ordförande tillhanda. Nomineringar skickas till Joel Lundgren på mailadressen val@juridiskaforeningen.se.

Nomineringar bör innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen skall sitta i styrelsen.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på ordf@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se

Dagordning

§1 Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
§4 Behandling av inkomna motioner
I) Likabehandling
II) Viceposterna
III) Innehållsförteckning
§5 Val av styrelseledamöter enligt stadgar
I) Kommunikationsansvarig
§6 Övriga frågor

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos röstlängdsräknarna. Röstlängdsräknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Väl mött!

Juridiska Föreningens styrelse

Meddelande från JF:s inspector och proinspector

Processed with VSCO with s2 preset

Presentation av oss:

Bästa juriststudenter!

Den 1 februari tillträdde vi som inspector/proinspector för Juridiska föreningen i Göteborg. Med detta inlägg vill vi tacka så mycket för förtroendet, som vi skall förvalta efter bästa förmåga. Vi tänkte också ta tillfället i akt att presentera oss själva.

Vilka är vi?

Sebastian Wejedal är doktor i processrätt och har arbetat som forskare och lärare vid Juridiska institutionen sedan år 2010. Zuzan Ismail är advokat vid Setterwalls advokatbyrå och är specialiserad inom fastighets- och entreprenadrätt. Vi har alltid engagerat oss i juristutbildningen i Göteborg och tackade ja till rollerna som inspector/proinspector för att ytterliga kunna fördjupa detta engagemang.

Vad vill vi?

Ramarna för inspectors/proinspectors uppdrag är ganska vida – enligt JF:s stadgar skall vi främja kontakterna mellan å ena sidan juriststudenterna och å ena sidan Juridiska institutionen respektive yrkeslivet. Vi tror att detta bäst låter sig göras om vi på olika sätt kan mötas kring vårt gemensamma intresse: juridiken. Vi tror också att det vore gynnsamt för oss alla om vi kunde skapa fler kontaktytor oss emellan än de traditionella, där vi kan samtala om juridiken/juristrollen. Formerna för sådant utbyte kan vara många. Vi har själva några idéer som vi kommer att försöka sjösätta under året, men vi välkomnar alla att höra av sig antingen till oss eller till JF om ni har några förslag.

För att skapa en enkel mötesplats kommer vi tillsammans med JF att bjuda in till gemensam lunch i Handelsrätten en gång per månad under terminerna. Tanken med dessa återkommande luncher är framförallt att ge den som vill en möjlighet att träffa oss, så att vi kan utbyta idéer. Vi kommer dock även att ta med våra kompisar och kollegor – både från institutionen och yrkeslivet – med förhoppningen att skapa intressanta lunchsamtal. JF kommer att gå ut med inbjudan till nästa lunch och vi önskar er alla hjärtligt välkomna dit.

Särskilt om #metoo/#medvilkenrätt

I vårt arbete framöver kommer vi särskilt att prioritera åtgärder med anledning av #metoo/#medvilkenrätt. Efter vårens upprop kan ingen längre säga att sexism/bristande jämställdhet inte ett problem som genomsyrar hela juristbranschen. För att inte rörelsen skall tappa momentum krävs det nu att vi alla går från ord till konkret handling. Tillsammans med JF kommer vi snart presentera ett första pilotprojekt som syftar till att bryta tystnadskulturen genom ett system med stödpersoner. JF kommer att informera mer om detta projekt inom kort.

Avslutningsvis: Ni är alltid välkomna att höra av er till oss i valfri kanal: via mail, per telefon eller i något socialt medium där vi finns.

 

Bästa hälsningar

Sebastian & Zuzan

Sebastian nås på: sebastian.wejedal@law.gu.se/0722-007437

Zuzan nås på: zuzan.ismail@setterwalls.se//0725-293257

 

Bidrag till utlandsstudier – Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning

Bidrag till utlandsstudier m.m.

Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning instiftades den 24 oktober 1919 genom en donation av legationssekreteraren Harry Axelson Iohnson. Fondens ändamål är enligt donationsurkunden dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar. Stiftelsen förvaltas av en direktion som för närvarande består av tre ledamöter.

Bidraget uppgår normalt till 5 000–15 000 kr.

Ansökningar om bidrag ur fonden ska ha inkommit till stiftelsen senast den 15 maj.

Ansökan bör helst skickas till sekreteraren för fonden per e-post: elin.tysklind@svjt.se. Ansökan kan också skickas till Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning, c/o Elin Tysklind, Torsgatan 78, 113 37 Stockholm.

Ansökan bör innehålla:
— Fullständiga uppgifter om sökandens namn, adress, e-post och telefonnummer,
— En redogörelse för sökandens bakgrund,
— En redogörelse för vilket ändamål bidrag söks,
— En redogörelse för hur sökanden i övrigt avser att finansiera sitt projekt, bl.a. vilka andra bidrag som sökts,
— Ett skriftligt intyg, i första hand från en akademisk lärare, angående sökandens studier i Sverige och det ändamål för vilket bidrag söks,
— En kort redogörelse för sökandens examensarbete.

Till ansökan bör fogas:
— Jur.kand.-betyg (eller motsvarande) eller betyg över hittills genomgångna kurser på juristlinjen,
— Eventuell studieplan eller liknande om ansökan avser studier vid utländskt
universitet,
— Bevis att sökanden blivit antagen vid utländskt universitet.

Wistrands casetävling 2018

Casetavling_facebook

Wistrand arrangerar i samband med GAIUS 2018 en casetävling för dig som studerar vid juristlinjen på Göteborgs universitet. Tävlingen innebär att du som juridikstudent tillsammans med en av dina studiekamrater får möjligheten att visa dina juridiska och retoriska färdigheter inför en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer.

 

Tävlingsregler

Den 18 januari presenteras caset hos Wistrand på Lilla Bommen 1. Lagen har till den 22 januari på sig att lämna in sitt tävlingsbidrag. Tävlingsbidraget består av en inledande skriftlig uppgift som närmare kommer att anges vid presentation av caset.

De lag som uppvisar bästa förmåga avseende juridisk och språklig skicklighet går sedan vidare till en finalomgång. I denna final ska lagen muntligen resonera kring caset och argumentera för sin sak.Juryn som består av jurister från Wistrand kommer utifrån en bedömning av såväl skriftlig som muntlig förmåga att utse ett vinnande lag som presenteras på GAIUS-banketten den 25 januari. Wistrand bjuder samtliga finalister att medverka på banketten. Juryns bedömning är slutgiltig och kan inte överklagas.

 

1:a pris:

Resecheckar till ett värde av 6 000 kr*/person.

 

Sista anmälningsdag för tävlingen:

Den 14 januari 2018. Anmälan sker till malin.johannesson@wistrand.se.

 

Antal deltagare per lag:

Två aktiva juridikstudenter vid Göteborgs universitet.

 

Tävlingsstart, presentation av fallet:

Den 18 januari 2018. Presentation sker på Wistrands kontor, Lilla Bommen 1. Fallet kommer att presenteras muntligen och viss skriftlig information kommer att lämnas ut. För deltagande krävs att minst en i laget är representerad vid genomgången.

 

Sista inlämningsdag av tävlingsbidrag:

Den 22 januari 2018. Bidragen skickas till malin.johannesson@wistrand.se.

 

Muntlig presentation av de lag som gått till final:

Den 24 januari 2018.

 

Presentation av vinnare:

Den 25 januari 2018 på banketten som avslutar GAIUS.

För frågor kring tävlingen, kontakta malin.johannesson@wistrand.se.

 

Ett stort lycka till!

 

Personuppgifter

Wistrand kommer att behandla de uppgifter som lämnas av lagen för att administrera tävlingen och presentera vinnarna.

*Vinnaren står för eventuella skatter och avgifter

Nyhetsbrev november/december

VISDOMSORD FRÅN KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Tidigare denna höst publicerades ett inlägg på JF:s facebooksida – några lösa tankar, hastigt ihopslafsade ord och en Askungen-inspirerad bild skapad i en gratisapp på ungefär 27 sekunder. Inlägget berörde någonting som för oss studenter aldrig går ur tiden: stress, press och tentaångest – och hur viktigt det är att lyssna på sig själv. Just detta inlägg fick förvånansvärt stort genomslag, och det har i skrivande stund nått hela 6803 (!) användare. Inlägget fick till och med en shoutout på juristernas årsbal tidigare i november (mina anonyma five minutes of fame!).

Later that night, I couldn’t help but wonder…

C80tDQqXYAAMEJH

 

 

Var det den clickbaitande bilden, Davids väna nuna eller Disney-referensen som ledde till inläggets framgång? Eller kan det i själva verket vara så att nyckeln till framgång för ett inlägg på en föreningssida är att beröra åtminstone tre av de ångestfyllda minsta gemensamma nämnarna vi juriststudenter har?

I slutändan spelar det egentligen inte så stor roll exakt varför någonting får spridning, eller exakt hur många som trycker på like (fast som kommunikationsansvarig hatar man ju inte heller likes). Det essentiella med inlägget var för mig att det, trots att det berörde något ganska trivialt, bemöttes av positiv respons och igenkänning.

Nu när vi går över i december, närmar oss årets mörkaste period, och nästan samtliga sitter i den så kallade skiten med offentlig rätt, uppsatsskrivande och vad T5 och T7 nu sysslar med, är inläggets kvintessens kanske viktigare än någonsin. Det är viktigt att ta sina studier på allvar – men minst lika viktigt att göra som Askungen: ta en ledig kväll och slå klackarna i taket.

Sara Altino

Kommunikationsansvarig

 

UTBILDNING INFORMERAR

När jag gick på som utbildningsansvarig så fanns det en idé om att ett kursombudsutskott skulle skapas för att lägga ansvaret för kursombuden under studentföreningarna. Syftet var att underlätta och förbättra vad det innebär att vara kursombud. Denna hösten drog det igång för grundkurserna och jag vill säga att arbetet har fungerat riktigt bra och vi ser fram emot att utveckla utskottet ännu mer till våren.

Mitt skötebarn – Skugga en jurist – har äntligen fått vingar denna höst och vecka 49 är det dags för första omgången att besöka jurister runt om i Göteborg. Till nästa omgång så hoppas vi kunna utöka utbudet platser, tex så har vi redan varit i kontakt med olika domstolar. Fick du ingen plats denna gång så tveka inte att söka igen nästa gång det beger sig!

Snart nalkas det vår och vi har fått några nya fördjupningskurser till nästa termin, bland annat en efterfrågad inom migrationsrätt. Vår innebär också att ni som ska söka utlandstermin måste börja med det. Ett tips är att redan nu kolla upp vilka datum som gäller för ansökan och om du måste göra ett språktest innan så att du hinner det.

Jag vill passa på att tacka er som hört av er med synpunkter och frågor under hösten. JF skall verka för er och ni är alla alltid välkomna att höra av er till mig om ni undrar över något om utbildningen eller arbetsmiljön (om ni undrar något annat också såklart, jag är alltid game att snacka nya Star Wars liksom).

Vänligen,

Cleo Alexanderson

Utbildningsansvarig

 

 

MÅNADEN SOM GÅTT ENLIGT MATHILDA

Det har varit en händelserik månad, inte minst för styrelsen för JF och våra medlemmar. Utöver att årets första snö föll och lade sig på marken men hann töa bort drygt tre timmar senare, har JF anordnat flera olika evenemang.

I början av månaden gick årets upplaga av JF:s Volleybollturnering av stapeln. Samtliga spelare visade sann laganda, kämparglöd och snygga smashar. Vi som satte oss på bänkarna bredvid för att agera publik bjöds på spännande matcher. Stort grattis till det vinnande laget – en välförtjänt seger!

Under månaden har dessutom Stockholmsresan 2017 anordnats. Projektgruppen spenderade tre dagar i vår fantastiska huvudstad tillsammans med 20 studenter. Vi fick förmånen att besöka Centrum för rättvisa, Högsta domstolen, Försvarsadvokaterna, Mannheimer Swartling, Åklagarmyndigheten, Linklaters, Cederquist och Time Advokatbyrå – tack för att ni tog emot oss! Från JF:s håll vill vi även tacka samtliga studenter som deltog och vi hoppas att ni är nöjda med resan.

sthlmsresan

 

Senast förra helgen var det ÄNTLIGEN dags för Årsbalen. Samtliga styrelseledamöter vaknade upp dagen efter med ömma fötter, trötta men väldigt glada och tacksamma. Vilken kväll! Det bjöds på god mat, underhållning och många fina tal. Stort grattis till Juridiska Institutionens enastående Pernilla Marklund som under kvällen mottog priset för Paragrafen 2017. JF vill tacka alla som bidrog till att årsbalen blev en succé. Styrelsen längtar redan till 2018 års årsbal.

Farväl, november 2017.

Mathilda Lundberg

Vice näringslivsansvarig

 

 

HÄNDER I JF

Julbord
Den 13 december, på självaste lucia, är det dags för en favorit i repris. Då går nämligen Juridiska Föreningens julbord av stapeln! Förra året blev det en mycket lyckad kväll, och Juridiska Föreningen hoppas på en upprepning även i år. Årets julbord kommer inte att anordnas i samma lokaler som förra året, utan den här gången testar vi ett helt nytt ställe. Håll ut! Mer information om detta kommer inom kort.

 
Adventsmys
De sista tre fredagarna innan jul kommer Juridiska Föreningen också att anordna adventsmys i JF-rummet. Då bjuder vi på glögg, pepparkakor, julgodis och kanske en och en annan överraskning. Passa då på att smita förbi, ta en liten välförtjänt pluggpaus och njuta av julens godheter.

15194602_1439236956105100_4949079362942802031_o

 

Musikhjälpen

Under vecka 50 inleds även den årliga insamlingen till Musikhjälpen. Liksom tidigare år kommer Juridiska Föreningen i år att ha en egen insamling. Mer information om hur du går till väga för att hjälpa till kommer vid ett senare tillfälle.

 

Avslutningsvis önskar hela styrelsen samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år – vi hörs i nästa nyhetsbrev 2018!

Bokslut för årsmöte 2017

Inför årsmötet 2017 publiceras ett preliminärt ”bokslut” för verksamhetsåret 17/18 den 27 november. Det ska påpekas att vi är mitt i ett år och kostnader kan tillkomma. Vissa siffror är avrundningar/beräkningar. Dessutom har GAIUS flyttats från februari till januari vilket medför att vi får 2 st GAIUS under ett verksamhetsår, pga detta tar kassören bara med det budgeterade resultatet för GAIUS 2017 vid beräkningen av totalen. Klicka på länken nedan för att finna bokslutet.

 

Länk till bokslut för årsmöte.

Ett öppet brev från JF:s Inspector

Öppet brev från JF:s Inspector
I anledning av några händelser under höstterminen har en del studenter och en del personal fått lägga mycket tid på att hantera några konkreta ärenden som inte var förutsedda när terminen startade. Ärendena handlar om att lärare använt ord och formuleringar som studenter upplevt som misshagliga. Det går att säga mycket om dessa ärenden och mycket har redan sagts. Som JF:s Inspector har jag dock uppmärksammat något som jag ser anledning att påpeka. Jag använder då Inspectorsrollen i enlighet med § 55 i JF:s stadgar. Den regeln handlar om att underlätta kontakterna mellan studenter och lärare.
Vad jag uppmärksammat är en förekommande föreställning om varför lärare reagerar mot anklagelser av aktuellt slag. Föreställningen går ut på att lärarna i sin tur känner sig förolämpade, eller m a o ett obehag, och att det är detta obehag som lärarna reagerar på. Med denna föreställning kommer problemet att handla om rättigheter och med begreppet rättighet följer begreppet kränkning. Rättigheter som yttrandefrihet och akademisk frihet ställs mot studenters rätt att inte behöva uppleva obehag eller bristfällig arbetsmiljö. Problemet uppfattas därmed som att det finns både studenter och lärare som känner sig kränkta.
Som Inspector vill jag påpeka att detta är ett synsätt som innebär att den viktigaste aspekten tappas bort. Den viktigaste aspekten är kvaliteten i utbildningen. Det är möjligt att det finns någon lärare som, ställd inför anklagelser, upplever obehag av ett eller annat slag. Om tonläget blir hetsigt kan det rent av hända att yttrandefrihet och andra rättigheter som yppas. Vad lärare generellt sett reagerar för är emellertid något mycket mer fundamentalt. De reagerar över risken för att kvaliteten i utbildningen försämras. Reaktionerna från lärarhåll kan bli ganska starka. För att förklara varför det kan bli så behöver jag börja i det mest grundläggande.
Universitetets utbildningsverksamhet går ut på att utbilda. Detta är det överordnade målet för utbildningsverksamheten. Att följa värdegrunder och andra slags regleringar anger vissa av ramarna för verksamheten. Utan målet att utbilda har vi dock ingen anledning att göra något alls.
För att utbilda behöver lärarna ta upp det kunskapsstoff som utbildningen handlar om. Detta stoff är per definition sådant som är nytt för studenterna. Om de redan hade kunskapen skulle de nämligen inte ha behövt utbilda sig. Lärarna skall hjälpa studenterna att hantera kunskapsstoffet. Därigenom skall de utveckla sina kunskaper och färdigheter.
För att lärarna skall kunna hjälpa studenterna att utveckla sig och för att kunna ta upp allt nytt stoff behöver lärarna ha förtroende för studenterna i olika avseenden. Lärarna behöver ha förtroende för att studenterna förstår vad som sägs så att de kan gå vidare i det tema som de framställer. Har lärarna inte det förtroendet kommer lärarna att lägga utbildningsinsatserna på en lägre nivå.
Lärarna behöver också ha förtroende för att studenterna verkligen vill lära sig och inte deltar i utbildningsinsatser av delvis andra skäl. Om lärarna upplever att deras utsagor granskas utifrån en annan ambition än att lära, kommer de också att lägga sina utbildningsinsatser på en lägre nivå.
För att konkretisera vill jag peka på vad som kan hända i ett specifikt fall. Låt säga att en lärare har föreläst om rättsfallet NJA 2001 s 155. Det handlar om köpet av en polsktillverkad segelbåt för vilken marknadspriset var lägre än för motsvarande svensktillverkade segelbåt. Läraren blir i efterhand anklagad för att hans eller hennes utsagor är en del i ett mönster och ett strukturellt problem. Mönstret sägs vara att läraren och lärarens kollegor är fördomsfulla och ägnar sig åt stereotyper. Vad händer då?
– Jo, lärarens förtroende för sina studenter börjar vackla. Efter att läraren rannsakat sig själv om hur hon eller han uttryckte sig kring båtfallet, kommer läraren att tänka att studenterna tydligen missförstått, totalt.
Är det bara en enskild en student som framfört anklagelsen kan de flesta lärare sannolikt släppa saken och fortsätta med sina ansträngningar på kursen. Om det är flera studenter som framför anklagelsen kommer läraren dock inte att reagera så. Framförs anklagelsen också av studentrepresentanter i officiella kanaler kommer läraren kanske rent av att tappa förtroendet för studenternas förmåga generellt. Detsamma kan tyvärr också bli effekten om anklagelsen högljutt framförs vid sidan av de officiella kanalerna, för att någon eller några studenter anser att deras representanter inte tillräckligt driver just deras fråga och bryr sig för mycket om andra kollektiva intressen.
När en lärare möts av officiella eller högljudda anklagelser börjar läraren fundera över flera saker, men en central aspekt är funderingarna över vilken nivå som hon eller han skall anlägga i utbildningen. I ett så tydligt fall som den polska båten börjar läraren antagligen också bli desillusionerad och kanske ifrågasätta sitt yrkesval. Viljan att utbilda försvinner. Reaktionerna kan m a o bli starka.
Det finns också andra möjliga effekter. En särskilt relevant sådan blir aktuell när en anklagelse som den nämnda läggs till grund för det hävdade ”mönstret” och det ”strukturella problemet”. Det leder till att andra anklagelser som läggs till grund för sådana föreställningar minskar i betydelse. Det blir rent av så att hela påståendet om ett ”mönster” eller ett ”strukturellt problem” börjar blekna. Därtill minskar trovärdigheten i eventuella övriga anklagelser som framförs.
Även om anklagelserna bleknar blir effekten för utbildningen emellertid mer bestående. Efter sådana anklagelser kommer nämligen få lärare kommer att vilja komma ens i närheten av att behöva lägga tid på anklagelser. Få lärare kommer att ta upp teman som kan missförstås när risken är att bli uthängd som en misshaglig person (rasistisk, sexistisk eller vad det nu kan vara). Även de mest hårdhudade och erfarna lärarna kommer att vilja undvika risken för att studenterna ägnar tid åt annat än de materiella ämnen som deras kurs handlar om. Hela utbildningen kommer därför medvetet och omedvetet att hamna på en lägre nivå än vad det finns potential för. Det moment av utmaning som behövs för att utvecklas på akademisk nivå kommer inte att försvinna, men tryckas tillbaka, åtminstone tills förtroendet är återupprättat. Exempelvis kan en effekt bli att undervisnings- och examinationsuppgifter formuleras på ett vis som omöjliggör att en efterfrågad och behövlig normkritik kan odlas. Lärare väljer att ha neutrala beskrivningar med A och B som subjekt i en klinisk miljö. Därmed sänks kvalitén på momentet värderande bedömning i tillämpningen. Detta eftersom studenternas tolkning av verklighetsbeskrivningen i frågans förutsättningar inte behöver ställas mot de egna föreställningar om verkligheten som var och en bär med sig. Att kunna reflektera över hur fakta tolkas givet olika kontexter är ett viktigt moment i en juristutbildning.
Vad jag nu påpekat är så viktigt att jag funnit anledning att skriva denna text. När jag förstått att lärares reaktioner på anklagelser tydligen missförstås och att lärares utsagor lyfts till abstrakta nivåer ser jag anledning att försöka göra något med stöd i § 55. Jag vet att jag agerar i en kontext där föreställningarna om mönster och strukturella problem sveper omkring med mer eller mindre rätt. När dessa föreställningar på högst reella sätt ställer till motsättningar är det dock viktigt att studenter, och lärare, inte tappar bort att kvaliteten i utbildningen är det överordnade målet. För verksamheten, för studentkollektivet och för personalen, är det nämligen helt avgörande att inte tappa bort att det är utveckling av människor och deras kunskap som vi sysslar med.
Jag vill understryka att jag vet att jag agerar i en kontext där det finns anledning att tala om mönster och strukturella problem. Somliga talar om att delar av världen nu, just denna höst, får vara med om ett uppror som skall leda till en lika viktig förändring som införandet av kvinnlig rösträtt. De syftar då på förändringar i anledning av de övergrepp mot kvinnor som nu lyfts fram i olika media. På den nivån talas det mycket om mönster och strukturella problem. I den mån någon vill påvisa en koppling mellan den nivån och den konkreta nivån av utsagor som lärare på juristprogrammet gör, finns det av ovan nämnda skäl anledning att tänka igenom innehåll, form och graden av substans. Svårighetsgraden i en sådan analys är nämligen betydande. Så länge vi håller oss till den konkreta nivån är det däremot inte svårt att hantera dessa frågor.
Höstens diskussioner har visat att lärare har anledning att försöka förebygga missförstånd kring vad de kommunicerar. Detta bör de göra genom att peka ut sina intentioner med val av utsagor och exempel. När de vet att dessa kan föranleda tolkningssvårigheter, eller rent av är avsedda att väcka reaktioner, finns det liten anledning att ta risken för missförstånd. Lärarna bör göra detta inte bara för att det finns ett intresse för frågorna, utan också för att det helt enkelt tillför kvalitet till tolkningsfärdigheterna och bildningsmomentet i utbildningen. Alla lärare behöver emellertid hjälp med detta. Som lärare är det omöjligt att förutse allt som kan väcka reaktioner hos den mest reaktionsbenägna av alla som lyssnar eller läser. Därför behöver lärare ibland hjälp med att uppmärksamma vad som väckt reaktioner.
Av olika skäl kan det emellanåt det vara besvärligt att ge läraren den hjälpen. Om studenter tar upp att de noterat ”en tolkningsfråga” i en text eller en utsaga så behöver det inte bli så märkvärdigt. De alternativa förfaranden som går ut på att göra utsagor märkvärdigare än de är kan ibland säkert framstå som bättre. Alternativen riskerar dock som nämnts att leda till försämrad kvalitet i utbildningen, d v s till motsatsen vad vi alla vill åstadkomma.
/Claes Martinson
Juridiska föreningens Inspector
Ps: Mitt mandat som Inspector går ut inom kort, men jag kommer förstås att följa JF även fortsatt. Jag önskar JF och den nya Inspectorn ett gott och aktivt samarbete!

Motioner och propositioner till årsmötet 2017

Motioner

 

Motion inskickad av Victor Abrahamsson 

Ändring av 26 §

Nuvarande lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. vice näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. vice utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. vice evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslaget går ut på att ta bort viceposterna för näringsliv, utbildning och evenemang och istället ersätta dessa med ordinarie poster. Detta är ganska tunga ansvarsområden och under de senaste åren har både näringsliv och evenemang haft en jämn ansvarsfördelning, även om det varken stått i arbetsbeskrivning eller framgått av stadgarna att arbetet ska fördelas lika mellan vice och ordinarie ledamot.

Att ersätta de vice posterna med ordinarie poster visar tydligt utåt att det uppmuntras till en jämnare fördelning och att detta också i slutändan leder till mindre omfattande arbete för den som tidigare suttit själv på den ordinarie posten.

Anm. I en tidigare inskickad proposition från styrelsen lämnades förslag på att ta bort posterna sekreterare samt idrottsansvarig, detta har inte tagits hänsyn till i ovanstående uppräkning på ny styrelse.

 


 

 

Propositioner

Förslag på ändring av mandatperioderna för Inspector och Proinspector

Nuvarande lydelse av § 53: 

 • 53 JF skall ha en inspector. Till inspector kan person väljas som är verksam inom den Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Mandattiden är tre år.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 53 JF skall ha en inspector. Till inspector kan person väljas som är verksam inom den Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Mandattiden är ett år.

 

Bakgrunden till ändring är att vi vill utöka samarbetet mellan JF och inspector. Genom att ändra mandatperioden till ett år är tanken att samarbetet blir närmare. Den nytillträdda styrelsen kommer ha ett närmare samarbete med inspector om denna väljs samtidigt som styrelsen.

 

Nuvarande lydelse av § 57:

 • 57 Juridiska Föreningen skall ha en proinspector. Till proinspector skall väljas en person som är verksam inom näringslivet. Mandattiden är tre år.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 57 Juridiska Föreningen skall ha en proinspector. Till proinspector skall väljas en person som är verksam inom näringslivet. Mandattiden är två år.

 

Bakgrunden till denna ändring är densamma som för § 53. Styrelsen vill utöka samarbetet mellan styrelsen och propinspector. Genom att ändra mandatperioden från tre till två år kommer båda styrelser som ska arbeta med proinspector ha en närmare relation med denna då det vanligtvis är några styrelseledamöter som är med två år i rad.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 


 

 

Ändring av 26 §

Nuvarande lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. vice näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. vice utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. vice evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig (Jurosport)
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. chefredaktör för medlemstidningen
 5. näringslivsansvarig
 6. vice näringslivsansvarig
 7. utbildningsansvarig
 8. vice utbildningsansvarig
 9. evenemangsansvarig
 10. vice evenemangsansvarig
 11. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Bakgrunden till denna ändring är en vilja att effektivisera styrelsens arbete. Under nuvarande styrelses mandatperiod har det upptäckts att flertalet poster kan ändras eller tas bort. Posten sekreterare och kassör har överlag en låg arbetsbörda jämfört med andra poster och de kan med fördel slås samman. Kassören kommer ta över sekreterarens arbetsuppgifter.

Idrottsansvarig tas bort för att flyttas över till JF:s evenemangssektion.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 

Förslag på ny sektion i JF

Förslag på ny § 49–50:

EVENEMANGSSEKTION

 

 • 49 Juridiska Föreningen ska ha en evenemangssektion. Evenemangssektionen ska arrangera Juridiska Föreningens studiesociala evenemang. Ordförande och vice ordförande i sektionen ska vara evenemangsansvarig och vice evenemangsansvarig i Juridiska Föreningen.

 

 • 50 Juridiska Föreningens evenemangssektion ska bestå av åtminstone följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande samt kassör
 3. idrottsansvarig
 4. högtidsansvarig
 5. sittningsansvarig

 

Bakgrunden till ändringarna som föreslås är att tidigare års evenemangsutskott har fungerat bra och nuvarande styrelsen vill fortsätta utveckla idén. Det är styrelsen åsikt att JF genom detta kan erbjuda en högre kvalité på evenemangen samt involvera mer medlemmar i styrelsens arbete. Utformningen av sektionen har inspirerats av JF:s systerföreningar vid andra lärosätten samt Rättstrycket.

Nuvarande § 49–66 kommer bli § 51–68.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaturer och nomineringar 2017

Ordförande

VICTOR ABRAHAMSSON

Kära valberedning och medlemmar av Juridiska Föreningen,

Jag har under det senaste verksamhetsåret suttit med i Juridiska Föreningens styrelse i egenskap av vice evenemangsansvarig. Det betyder att jag från första parkett kunnat påverka och vara en del av det ständiga arbete som föreningen bedriver. Att ha fått vara en del av styrelsen har varit både lärorikt och roligt. Men stundtals också svårt, utmanande och krävande.

Jag har efter ett års engagemang i styrelsen dock kommit fram till en slutsats: jag känner mig inte färdig. Jag brinner fortfarande lika mycket för Juridiska Föreningen, jag brinner fortfarande lika mycket för studenternas inflytande över sin utbildning.

Därför kommer jag att söka förtroendet att bli vald till ordförande för Juridiska Föreningen under nästa verksamhetsår.

Jag vill fortsätta utveckla Juridiska Föreningens roll som den självklara plattform som används för att kunna påverka utbildningen till det bättre, till det vi vill att den ska vara. Jag vill fortsätta arbeta för en mer öppen förening där alla alltid känner sig välkomna. Jag vill fortsätta öppna upp dörrar, så fler studenter kan påverka juristutbildningens utformning och framtid, så fler studenter kan engagera sig i föreningen och få uppleva den energi och det driv som jag själv har fått äran att vara en del av.

Juridiska Föreningen ska vara medlemmarnas organ, som fokuserar på det som är bäst för dessa. Därför är det också extremt viktigt att JF:s styrelse arbetar nära sina medlemmar, är lyhörd och driver de frågor som medlemmarna anser väger tungt. Dialogen mellan styrelsen, medlemmarna och Juridiska Institutionen är A och O för ett lyckat arbete.

Juridiska Föreningen ska spegla och verka för alla sina medlemmar, och just därför vill jag fortsätta på den väg som redan stakats ut. Under det senaste året har bland annat utbudet av de framtida arbetsgivare som studenter i Göteborg kommer i kontakt med utökats. Dels genom Femjurs initiativ till Humjurdagen, dels genom JF:s projekt ”Skugga en jurist”, dels genom utökningen av humanjuridiska företag på arbetsmarknadsmässan Gaius.

En annan viktig fråga som JF jobbat med under de senaste åren, och som fortsatt ska prägla dess verksamhet, handlar om utökad transparens och öppenhet. Det handlar både om att medlemmarna ska ha insyn i det arbete som fortlöpande pågår i styrelsen, men också om att medlemmarna själva ska kunna påverka vilka frågor som föreningen driver och fokuserar på.

Väljer ni mig till ordförande ska jag jag arbeta för:
– Ett tätare samarbete mellan Gaius projektledning och JF:s styrelse.
– Att fortsätta arbetet med att integrera mer humanjuridik.
– Att få fler att engagera sig i Juridiska Föreningen.
– Att föra en tätare dialog med föreningens medlemmar, Juridiska Institutionen och näringslivet.
– Att utöka samarbetet med de andra juridiska studentföreningarna.

Jag känner mig oerhört inspirerad och motiverad till att fortsätta det arbete som redan påbörjats, i förhoppning om att göra Juridiska Föreningen så bra den bara kan vara. Jag hoppas att Du vill vara med mig på den resan. Jag hoppas att Du vill hjälpa mig att fortsätta utveckla JF.

JF är din röst. Låt mig vara dess megafon.

Victor Abrahamsson
0763-10 40 55

 

Vice ordförande

HANNAH THYNI JOHANSSON
Kära valberedning,

Mitt namn är Hannah Thyni Johansson, jag är 22 år gammal och läser tredje terminen på juristprogrammet här i Göteborg.

Med ett starkt intresse för föreningsliv hoppas jag nu på en chans att få rikta mitt engagemang mot Juridiska Föreningen. Jag finner stor stimulans i att tillsammans med ett team jobba mot ett gemensamt mål. Om det så gäller idrottslag, projektgrupper, eller i bredare bemärkelse, hela föreningar; anser jag att utmaningen i att genom en grupps gemensamma krafttag söka resultat både är utvecklande och spännande. Framförallt väldigt rolig.

Jag har under min studietid mött Juridiska Föreningen bland annat genom dess studiesociala aktiviteter och kontaktnät med näringslivet. Jag har upplevt föreningen som en språngbräda för att knyta egna kontakter och skapa ett eget socialt nätverk. Viktigast av allt blev det en plattform för att hitta gemenskap på min utbildning. Därför är en framstående anledning till mitt önskade engagemang i föreningen, just den viktiga roll jag anser att dess arbete har för att skapa den trygghet som gavs mig som ny student på juristprogrammet.

Jag vill därför med anledning av detta brev kandidera till styrelseposten Vice Ordförande i Juridiska Föreningen. Jag hoppas att jag med mitt intresse för administrativt och samordnande arbete, samt drivkraft för förbättring och utveckling, skall kunna verka för att utveckla föreningens interna angelägenheter i det fall jag blir invald i styrelsen. Min förhoppning är att underlätta styrelsens samarbete och styrelsemedlemmarnas process, och att därmed bidra till att det föreningsarbete som förs för medlemmarna ohindrat kan stå i fokus. Jag ser förväntansfullt på utmaningen och hoppas att den tillgänglighet jag upplevt från föreningen genom ett sådant arbete fortsatt skall kunna utvecklas.

Jag tycker att det hade varit en fantastiskt rolig möjlighet, att genom ett förtroende i styrelsen göra mitt bästa för att vara en tillgång i föreningens gemensamma krafttag mot att utvecklas och nå nya mål.

 

Med vänlig hälsning

Hannah Thyni Johansson

070-38 79 465

 

EMELIE LARSSON
Hej!

Jag heter Emelie Larsson och kandiderar till vice ordförande för juridiska föreningen verksamhetsåret 2018. Jag är uppvuxen i Karlstad och flyttade ner till Göteborg när jag började studera här för 2,5 år sedan. Som styrelseledamot vill jag vara med och hjälpa juriststudenter under deras studieår genom att minska avståndet mellan styrelsen och medlemmarna. För mig är det viktigt att det är enkelt för medlemmarna att ta kontakt med styrelsen och styrelsen ska i sin tur vara lyhörd och verka för studenterna. Jag tror det är viktigt med bra intern kontakt och sammanhållning inom styrelsen för att kunna upprätthålla en god miljö och en bra kontakt mellan medlemmarna och styrelsen.

Jag har under min uppväxt idrottat mycket, lagsporter som enmanssporter, vilket gjort att jag värdesätter en bra sammanhållning och bra ledarskap. Jag har inom fotbollen varit lagkapten och har även jobbat mycket som tränare för olika grupper och då också arbetat i tränargrupper vilket gör att jag har stor erfarenhet av att både ensam och tillsammans med andra leda en grupp mot en bättre prestation. Även inom arbetslivet har jag haft en roll som arbetsledare och jag har genom mina erfarenheter blivit övertygad om att gruppens agerande till stor del är en återspegling av ledarskapet.

Eftersom det är vice ordförandes roll att ansvara för styrelsens interna arbete är det min förhoppning att åstadkomma ett bra ledarskap tillsammans med övriga styrelseledamöter och arbeta för att medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt från sin tid på juristprogrammet.

Med vänlig hälsning, Emelie

 

 

Sekreterare

NOMINERING – CECILIA JOHANSSON
”Jag vill nominera Cecilia Johansson till posten som sekreterare för verksamhetsåret 2018/19. 

En sekreterare behöver vara organiserad och strukturerad. Cecilia besitter dessa egenskaper och skulle sköta sig exemplariskt i sin roll som sekreterare.”

Kandidatur – Cecilia Johansson

Jag heter Cecilia Johansson och går Termin 3. Jag kandiderar som sekreterare.

Varför?

Jag tror att en gemensam nämnare för nästan alla oss jurister är att vi är strukturerade. Vi ser charmen i en organiserad hemskärm och en bok full med välplanerade flikar.

Jag är inget undantag och jag tycker det är kul. Jag vill även tro att man blir bra på det man tycker om. Jag gillar att föra anteckningar över vad som sägs och gillar att vara med att planera upp event. Det skulle vara en ära att bland annat vara med att planera SJM.

Jag vill även vara med och bidra till att Juridiska föreningen fortsätter vara handels bästa och till en bra gemenskap i styrelsen. I förlängningen även bidra till en bra gemenskap och avslappnad stämning mellan styrelsen och övriga studenter.

 

 

Utbildningsansvarig

NOMINERING – TOVE SJÖSTRAND

Hej! Jag skulle vilja nominera Tove Sjöstrand (T5) till posten som utbildningsansvarig för Juridiska Föreningen.

Det finns flera anledningar till att jag tror att Tove skulle göra ett alldeles utmärkt jobb som utbildningsansvarig. En av hennes meriter är att hon redan har avklarat en stor del av utbildningen och kan således på ett stabilt och rättvist sätt representera utbildningen både externt, utanför Göteborgs universitet (T ex JURO), men även ”internt” gentemot juridiska institutionen och Göteborgs universitet. Detta gör även att hon har en förståelse för studenter från många olika terminer och har också en bra överblick över utbildningen och dess förbättringsområden. Vidare så är Tove väldigt empatisk och har ett stort intresse för studenters tillvaro, hon skulle alltså axla jobbet som SAMO alldeles utmärkt och kunna ge juridiska föreningens medlemmar det stöd som krävs. Dessutom så skulle jag också beskriva henne som en stark tjej med skinn på näsan, medlemmar kan absolut lita på att hon säger ifrån om något skulle strida mot våra intressen.

 Utöver detta så är Tove en fantastisk tjej som skulle vara ett härligt inslag i den nya styrelsen och kan komma med klok och bra input på många olika ansvarsområden.  

Sammanfattningsvis så har Tove alla de egenskaper och meriter som känns helt naturliga för en utbildningsansvarig att ha och min slutsats är således att hon inte skulle kunna göra annat än ett jättebra jobb som just utbildningsansvarig i Juridiska föreningen”

 

KANDIDATUR – TOVE SJÖSTRAND

Kära valberedning och juriststudenter,

Härmed kandiderar jag till posten som utbildningsansvarig för Juridiska Föreningen under verksamhetsåret 2018.

Efter att ha gått på juristprogrammet i snart 5 terminer har jag sett både styrkor och brister i utbildningen. Jag har upplevt hur uppläggen för hälften av Juristprogrammets kurserna ser ut och påverkar oss studenter. Detta tror jag är viktigt när jag som eventuell utbildningsansvarig ska fungera som en bro mellan er juriststudenter och den juridiska institutionen.

Jag vill vara en del av den granskande funktionen och vara ett bollplank för studenterna. För att få vidare förståelse för hur utbildningen kan förbättras kommer jag att skapa en god kontakt med amanuenser och kursombud. Jag vill driva era frågor och prioritera det som ni anser är viktigast! Viktiga egenskaper som jag besitter för att kunna göra det är att jag är lyhörd och engagerad. Jag kommer att kunna relatera eftersom jag själv har varit i samma sits. Samtidigt kan jag vara hård när det krävs för att stå upp för det som är rätt. Efter att ha jobbat som både enhetsansvarig på restaurang och som vårdare på Kriminalvården är jag van vid att handskas med olika typer av svårhanterliga situationer och människor. Detta tror jag kan komma till användning som utbildningsansvarig när man ska driva frågor via institutionen.

Initiativet med ”Skugga en jurist” anser jag vara mycket bra och jag vill tillsammans med övriga styrelsen fortsätta med det projektet bland annat genom att få fler samarbetspartners så att fler studenter kan ta del av möjligheten att just få skugga en jurist och få insyn i det dagliga arbetet.

Mycket har hänt de senaste veckorna. Inte bara allt som följt av #metoo och #medvilkenrätt utan även på vår egen skola. Med allt detta i åtanke inser jag hur viktigt det är att redan under utbildningen motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mitt namn är Tove Sjöstrand. Jag är urgöteborgare och ibland känns det som att jag har varit här sedan de la den första kullerstenen i Haga, men egentligen är det 23 år. Mer specifikt kommer jag från Hisingen. Jag har sysslat med många olika sporter och spelat i band vilket har gjort att jag är bra på att fungera i ett team. Jag tror att god sammanhållning är viktigt och genomsyrar allt man ska åstadkomma tillsammans och detta kan jag bidra med till styrelsen.

Med förhoppning om att få ert förtroende att få ta tillvara på juriststudenternas många olika intressen.

Med vänliga hälsningar,

Tove Sjöstrand

 

Kommentar: Tove Sjöstrand har dragit tillbaka sin kandidatur.

 

 

MALIN PETRÉN (1:a hand Utbildningsansvarig, 2:a hand vice utbildningsansvarig)

Efter uppdraget som kursombud under min första termin på juristprogrammet har jag med mig värdefulla perspektiv på utbildningens organisation och innehåll. Cleo Axelssons engagemang har varit ovärderligt och inspirerande, idéer avlöser varandra och jag ser var utbildningen behöver stärkas upp på kort och lång sikt. Som nästa självklara steg kandiderar jag till posten som utbildningsansvarig, respektive vice utbildningsansvarig, för att få möjlighet att fortsätta arbeta för en bättre juristutbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Det är uppenbart att det är juristutbildningen som lägger grunden för våra framtida karriärer och yrkesliv. Jag är driven och envis. Det som är viktigt ger jag tid. Jag är mån om att programmet ska motsvara våra förväntningar och att vi får de verktyg med oss efter utbildningen som kommer att vara nödvändiga för att göra ett bra jobb.

Under kommande år vill jag därför arbeta för att kommunikationen mellan studenter, studentorganisationer och juridiska institutionen ska bli mer transparent och flersidig. Jag vill att studentens åsikter ska nå fram för att tydliggöra studentperspektivet i de system och handlingsplaner som redan finns i utbildningsutskottet och inom institutionen.

Med de senaste veckornas händelser i ryggen, vet vi att juristprogrammet och juristbranschen som helhet brister i fråga om normkritik. På Handelshögskolan handlar det om att förstå hur utbildningen återspeglar branschen och samhället i stort. Frågan här gäller inte bara vad som är rätt och fel, utan också hur vi kommunicerar och vem som hörs. Ett tillåtande klimat ska råda på utbildningen, där frågor kan ställas och diskussioner kan föras.

Som styrelseordförande i nätverket NUKQA arbetar jag mot maktstrukturer och för att gynna kvinnor och queers som vill etablera sin verksamhet i Göteborg. Vi har framför allt arbetat med föreläsningsserier och interaktiva panelsamtal, workshops och byggt upp en plattform för att dela erfarenheter på. Jag vill öka betydelsen av analys och normkritik under utbildningen, gärna i samarbete med andra organisationer som AllBright och Make Equal, och lägga grunden för en förmåga att lägga märke till förändring och utveckling i såväl utbildning, yrkesliv och samhälle. Jag vet att frågan om normkritik inte är bara är politik, utan att tydlighet, kommunikation och samarbete krävs för att bryta fördomar.

Jag vill fortsätta arbeta för att utbildningen ska vara förankrad i näringslivet och i samarbete med övriga utskott i Juridiska föreningen, bjuda in föreläsare och vidareutveckla projektet ”Skugga en jurist”, för att ge fler inspirerande perspektiv på arbetet.

Vidare ser jag fram emot att arbeta med frågorna om utbildning och arbetsmiljö parallellt. Här vill jag föra vidare Cleo Axelssons ambition om att genomföra undersökningar om hur den psykiska hälsan ser ut på juristprogrammet. På Uppsala universitet pågår liknande undersökningar. Jag har bra kontakt med de medlemmar i FemJur som genomför undersökningarna i Uppsala och vill kunna ta del av deras erfarenheter och få ett bredare perspektiv på arbetet.

När jag lämnar över nästa år vill jag att kommande kandidat ska ha en tydlig plan för att fortsätta driva ett långsiktigt arbete med ökat studentinflytande, normkritik, anknytning till näringslivet och den psykiska hälsan på programmet.

Jag skulle bli fantastiskt stolt om jag fick ert förtroende och möjlighet att ansvara för utbildningsbevakningen på juristprogrammet under det kommande året!

 

Med vänliga hälsningar,

Malin Petrén

 

Kommentar: Malin har dragit tillbaka sin kandidatur. Hon kandiderar nu enbart till vice utbildningsansvarig.

 

Vice utbildningsansvarig

NOMINERING – MALIN PETRÉN

”Malin läser första terminen på Juristprogrammet men har redan visat framfötterna bland annat genom ett utmärkt jobb som kursombud för termin 1. Hon brinner för att alla skall få en chans att komma till tals. Innan juristprogrammet så var hon aktiv i föreningen NUKQA där hon arbetade med att ta medlemmarnas synpunkter och leverera konkreta resultat baserade på dem, mycket likt hur arbetet med utbildningsbevakning går till. Med ett starkt intresse för mental hälsa så tror jag att hon kommer kunna göra ett mycket bra arbete även som studentarbetsmiljöombud.”

 

Kommunikationsansvarig

NOMINERING – WILMA LÖVSTEDT

Wilma Lövstedt (T1) till kommunikationsansvarig. Hon har redan visat på god kommunikationsförmåga och en stor glädje och driv. Wilma har den personligheten som (bland andra) behövs i en styrelse och jag tror utan tvekan att hon har mycket att tillföra nästa verksamhetsår. Posten kommunikationsansvarig kräver planering och god förmåga att se saker översiktligt, vilket är något jag tycker Wilma tydligt har uppvisat. Dessutom är hon riktigt härlig att ha att göra med! ”

 

MATHILDA KRONÉR

Hej,

Mitt namn är Mathilda Kronér och jag kandiderar härmed till posten som kommunikationsansvarig för Juridiska Föreningen.

Jag läser för nuvarande termin tre på juristprogrammet och har sedan jag började på skolan velat engagera mig i JF på något sätt. När jag läste arbetsbeskrivningarna för de olika posterna i år, kände jag att posten som kommunikationsansvarig passade in på vad jag hade velat vara med och utveckla i Juridiska Föreningen. Detta då jag själv lägger stor vikt vid kommunikation samt skulle se det som en utvecklande post att vara länken mellan styrelse och medlemmar.

Anledningen till att jag kandiderar till posten som kommunikationsansvarig, är först och främst då jag vill göra JF mer lättillgängligt för alla. Under mitt år här på skolan, har jag ofta känt mig distanserad till Juridiska Föreningens arbete och sällan vetat förrän i sista sekund vad jag kan ta del av i form av event och information och hur jag kan engagera mig och delta.

Jag vill att vår förening ska inkludera alla dess medlemmar i vad som pågår i styrelsens arbete, ständigt utkomma med uppdaterad information och inte bara rikta sig till enskilda studenter som redan har kännedom om JF och dess arbete. Vad jag även anser borde utvecklas angående kommunikationen mellan JF och studenter är dess enhetlighet, frekvens och närhet till den enskilda studenten.

Enhetligheten och närheten till den enskilda studenten tänker jag främst stärka genom att förespråka att all kommunikation mellan JF och studenter ska gå genom mig som just kommunikationsansvarig. Jag vill att posten ska ses som en ingång för medlemmar in i styrelsen, för att komma närmre det faktiska arbetet och känna sig delaktiga och hörda. Om jag tillsätts tänker jag till en början försöka nå ut till studenter och medlemmarna i föreningen för att initialt se vad de själva tycker kan förbättras med kommunikationen. Hur hade de velat bli uppdaterade? Vad tycker de om informationen samt kommunikationen det senaste verksamhetsåret?

Kommunikationens frekvens tänker jag utveckla genom att uppdatera sociala medier som Instagram och Facebook minst en gång i veckan och genom detta se till att studenter känner sig inkluderade i föreningen. Detta har jag tidigare erfarenhet bland annat från nollningen där jag var ansvarig för juristernas instagramkonto. Jag vill även starta en Snapchat till Juridiska Föreningen; så att man enkelt kan följa vardagen i styrelsen samt på ytterligare en plattform få snabb och enkel information om aktiviteter, event och övriga tillställningar.

Jag hade verkligen uppskattat förtroendet att bli invald i styrelsen, då jag ser det som en fantastiskt rolig möjlighet att få vara med och utveckla samt representera JF under nästkommande år.

 

Bästa,

Mathilda Kronér

0708440244

 

Kommentar: Mathilda har dragit tillbaka sin kandidatur.  

 

Evenemangsansvarig

RUFUS LINDH
Hej!

 

Jag heter Rufus Lindh och söker positionen som Evenemangsansvarig. Jag är en engagerad och driven person som alltid vill se till att alla har roligt, vilket är varför jag tror att jag platsar som evenemangsansvarig!

Jag är för närvarande aktiv inom evenemangsutskottet och känner därför att jag vet hur det går till när man ska anordna evenemang. Jag älskar alla olika former av evenemang och att bli vald till evenemangsansvarig hade varit något av det roligaste som hade hänt under min tid här på Universitetet.

Jag vill se till att alla studenter känner sig välkomna till varenda evenemang samt att det finns ett brett utbud så att det alltid finns något för varje person.

Mvh Rufus Lindh

 

 

Vice Evenemangsansvarig

NORA KAJO

Hej!

Jag söker posten som Vice evenemangsansvarig.

Jag söker denna post då jag har ett stort intresse för att engagera juriststudenter i evenemang utanför skolan. Något jag tycker är viktigt när man går en så pass tung utbildning som juristlinjen. Blir jag vald kommer jag se till att det finns något event för varje juriststudent att vara med på utanför utbildningen.

Jag har även goda kontakter med puben, eftersom jag nyligen aspade sexet, vilket kan vara till stor fördel som vice evenmangsansvarig. Jag har även erfarenhet från att planera och utföra evenemang genom spex evenemang. Jag har även suttit med under hösten i JF evenmang.

 

Allt gott

Nora Kajo

 

Näringslivsansvarig

CHRISTOFFER ISAKSSON

Hej!

Mitt namn är Christoffer Isaksson och jag kandiderar härmed till posten som näringslivsansvarig för Juridiska Föreningen.

Just nu läser jag termin tre på juristprogrammet, och utöver det sitter jag även med som marknadsansvarig i GAIUS projektgrupp. Det är genom mitt arbete i GAIUS som jag fått upp ögonen för relationen mellan studenterna och näringslivet, och när jag sedan läste arbetsbeskrivningarna kände jag att rollen som näringslivsansvarig stämmer väl överens med vad jag vill engagera mig i.

Den främsta anledningen till varför jag kandiderar till näringslivsansvarig är då jag vill att alla Juridiska Föreningens medlemmar ska känna att föreningen fungerar som en bro mellan studier och näringsliv, oavsett vilken termin man läser eller vilket rättsområde man är intresserad av. Detta genom att utveckla de relationer med näringslivet vi redan har, men även att undersöka möjligheten att skapa nya samarbeten, för att i största möjliga mån se till att alla medlemmars intressen är representerade.

Under min tid på juristprogrammet har jag hittills upplevt att de evenemang som anordnas i samarbete med näringslivet oftast är av liknande karaktär och riktar sig till ungefär samma målgrupp. Min ambition är därmed att skapa en variation i evenemangen, bredda antalet rättsområden som representeras, och mer specifikt inleda fler samarbeten med humanjuridiska arbetsgivare, då jag vet att detta är något som många studenter efterfrågar.

Dessutom vill jag anordna evenemang som stärker studenternas möjligheter till att få in en fot hos arbetsgivarna redan under studietiden, genom exempelvis CV-/LinkedIn-föreläsningar. Jag vill att studenterna ska få möjligheten att utveckla sina kunskaper i att nätverka, så att de kan få ut så mycket som möjligt av våra event.

Det hade vart en stor ära för mig att bli invald i styrelsen och fantastiskt spännande att få representera JF under det kommande verksamhetsåret.

Om ni har några frågor så tveka inte att höra av er!

 

Med vänliga hälsningar,

 

Christoffer Isaksson

Mail: chris.isaksson1@gmail.com

Telefon: 0702368831

 

 

ALICE NORDMAN (1:a hand näringslivsansvarig, 2:a hand vice näringslivsansvarig)

Hej,

Jag heter Alice Nordman och kandiderar till posten som näringslivsansvarig i första hand och i andra hand till vice näringslivsansvarig. Jag läser just nu termin 3 och känner efter drygt ett år på utbildningen att jag är redo att engagera mig i Juridiska Föreningen. Jag vill representera studenten som trivs med utbildningen men trots det grubblar över vad det är hen gett sig in på. Som näringslivsansvarig är alltså mitt mål att motivera och inspirera studenterna genom regelbundna möjligheter till kontakt med näringslivet. Jag vill under mitt år i styrelsen främja alla sorters samarbeten med såväl affärsjuridiska- som humanjuridiska byråer och skapa en bredd av olika typer av event som intresserar och engagerar Juridiska Föreningens medlemmar.

Jag beskrivs ofta som inkluderande och mån om andra. Mina vänner brukar uppskatta min förmåga att behandla andra med både respekt och ärlighet och på så sätt tillvarata både mina och andras intressen. Jag trivs med struktur och effektivitet vilket jag kommer bidra med i styrelsen. Min förhoppning är också att kunna bidra till att stärka föreningens relation till medlemmarna då jag själv först under den senaste tiden insett hur viktig Juridiska Föreningens engagemang i näringslivet är för vår utbildning.

För frågor nås jag på 072-362 68 61 eller på messenger

Vänliga hälsningar

Alice Nordman

 

MARIA IPEK (1:a hand näringslivsansvarig, 2:a hand vice näringslivsansvarig)
Låt mig börja med att presentera mig,

mitt namn är Maria Ipek och jag är 21 år gammal. Som nyinflyttad till Göteborg från de småländska skogarna, har jag snart läst klart min första termin på Juristprogrammet.

Jag fick en inblick i arbetet för vad näringslivsutskotten då jag fick möjligheten att vara med i projektgruppen tillsammans med nuvarande näringslivsutskotten. Eftersom att denna resa kom att sätta prägel på vad det innebar att inneha denna post insåg jag snabbt att planering, teamarbete och ambition, är tre nyckelord som jag associerade till vad som behövdes för att få resan att bli så bra som möjligt!

Jag har stundtals gånger fått höra att jag är en extrovert person, vilket grundar sig i att jag har en fallenhet för att lära känna nya människor i en okänd miljö samt att jag har ett behov av att ha människor omkring mig, för då mår jag som bäst. Detta tror jag underlättar genom att vara en primär kontaktperson för näringslivet samt för studenterna. Mina öron är stora i den mening att jag är en god lyssnare och bryr mig om att få min och andras önskemål hörda.

En bra egenskap med mig själv är att jag  gärna är uppe när alla andra ligger och sover och jag har inga problem med att tycka en sak om det skulle vara så att jag har 20 röster emot mig. Jag vågar stå för vad som jag anser är det rätta och jag har inga problem med att ta beslut som kan upplevas vara påfrestande för andra.

Slutligen vill jag även poängtera att jag går mitt första år och har ännu inte lyckats samla på mig någon erfarenhet av att sitta i en styrelse för någon annan förening här på skolan, dock anser jag att det är till min fördel då jag ser mig själv som en eldsjäl som gärna utmanar mig själv med nya projekt, jag är nyfiken över att skapa nya relationer hos studenterna och våra samarbetspartners samt så vill jag tillsammans med min kompanjon se till så att juriststudenterna på skolan får möjlighet att under studietiden få möjlighet att träffa så många olika arbetsgivare som möjligt och med hjälp av oss skapa kontakt och lärorika events tillsammans.

Härmed vill jag, Maria Ipek, kandidera till Näringslivsansvarig samt Vice Näringslivsansvarig.

Lev väl,

Maria

 

ISABELLA AFNANI (1:a hand näringslivsansvarig, 2:a hand vice näringslivsansvarig)
Hej!

Isabella Afnani och Stefanie Can, två sociala samt engagerade tjejer som önskar att kandidera till posterna näringslivsansvarig respektive vice näringslivsansvarig i Juridiska Föreningen.

Varför vi har valt att kandidera är eftersom att vi anser att Näringslivsutskottet är det viktigaste utskottet i Juridiska Föreningen och den mest ansvarsfulla posten i styrelsen. Samarbetet med våra partners är A och O för att föreningen ska kunna bedriva en fortsatt utvecklande och händelserik verksamhet.

Tack vare våra erfarenheter inom både föreningar, kårföretag samt ideella engagemang för samtliga arbetsmarknadsmässor som arrangerats på Handelshögskolan finns det ingen som passar bättre än oss. Nu är vi redo för en ny utmaning och vi vet att det krävs att man är 110% engagerad och därmed ägnar mycket tid åt att förbättra relationen samt samverkan mellan studenter och näringsliv.

Vår ambition är att utveckla näringslivsutskottet genom att benchmarka och därmed utvärdera nuvarande verksamhet kvantitativt och kvalitativt. Följande kommer att resultera i en ny målsättning och efterfrågan vilken vi kommer göra vårt yttersta för att uppnå.

Vår ambition är att alla studenter på juristprogrammet oavsett termin och intresse av rättsområde skall få möjligheten att hitta sin drömarbetsgivare. För att uppnå detta kommer vi att satsa mycket på kommunikation och marknadsföring av både sociala samt teoretiska tillställningar.

Vår ambition är att öka antalet samarbetspartners samt utveckla kontakten med de befintliga genom fler after works, utbildningar, mingel, jobbannonser samt en storsatsning på att få in fler intressanta gästföreläsare. Genom en utförd benchmark kommer vi att ha något att erbjuda för alla juriststudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Väl mött den 22 november 2017!

 

Vice näringslivsansvarig

SARA HOLM

Hej!

Mitt namn är Sara Holm och jag kandiderar till vice näringslivsansvarig för Juridiska Föreningen.

Just nu läser jag termin tre och har sedan jag började här varit intresserad av att engagera mig i Juridiska Föreningen då jag anser att JF bidrar till att förbättra vår utbildning och allt där omkring. Just nu är jag engagerad i GAIUS projektgrupp och det är i och med detta arbete som jag har fått upp ögonen för just posten som vice näringslivsansvarig.

Min främsta ambition är att alla JF:s medlemmar ska inkluderas i kontakten med näringslivet, oavsett termin och intresse. Jag vill dessutom att JF ska erbjuda studenterna verktyg för hur en som student får ut ännu mer av eventen som ordnas av näringslivsansvariga.

Detta vill jag uppnå genom att anordna event med stor variation samt jobba för att bredda JF:s samarbeten så att eventen näringslivsutskottet erbjuder tilltalar ännu fler. Jag anser att det är viktigt att studenterna känner sig sedda och jag kommer därför att kämpa för att få in mer humanjuridik i de evenemang som anordnas då detta är något som efterfrågas på vår utbildning.

För att fler studenter ska kunna dra nytta av JF:s evenemang vill jag arbeta för att kunna erbjuda en föreläsningsserie/utbildningsserie med exempelvis cv-föreläsning, retorik-föreläsning, en workshop med tips hur vi som studenter skapar en attraktiv linked-in etc. Helt enkelt se till att studenterna blir bättre på att nätverka och därmed kan få ut mer inför framtiden av att närvara vid JF:s evenemang.

Som vice-näringslivsansvarig ingår det att hålla kontakt med GAIUS projektledning vilket är något jag ser som oerhört viktigt för Juridiska Föreningen. GAIUS bidrar mycket till JF och jag vill därför att JF ska hålla ett gott samarbete med GAIUS då det för mig som juriststudent är av intresse att GAIUS ligger kvar som en mässa under JF. Jag är övertygad om att jag kan dra nytta av min erfarenhet från projektgruppen för att skapa ett bra band mellan JF och GAIUS och se till att samarbetet blir så bra som möjligt!

Kort och gott vill jag som en del av näringslivsutskottet utveckla de relationer som JF redan har men också sträva efter att skapa nya samarbeten för att uppnå målet att alla medlemmars intressen är representerade. Mitt driv för att utveckla och förbättra hade passat bra in i styrelsen, och jag är säker på att jag som vice näringslivsansvarig kan biträda näringslivsansvarig och övriga styrelsen på ett givande sätt!

Med vänlig hälsning,
Sara Holm
0702717821

 

 

STEFANIE CAN (1:a hand vice näringslivsansvarig, 2:a hand näringslivsansvarig)

Hej!

Isabella Afnani och Stefanie Can, två sociala samt engagerade tjejer som önskar att kandidera till posterna näringslivsansvarig respektive vice näringslivsansvarig i Juridiska Föreningen.

Varför vi har valt att kandidera är eftersom att vi anser att Näringslivsutskottet är det viktigaste utskottet i Juridiska Föreningen och den mest ansvarsfulla posten i styrelsen. Samarbetet med våra partners är A och O för att föreningen ska kunna bedriva en fortsatt utvecklande och händelserik verksamhet.

Tack vare våra erfarenheter inom både föreningar, kårföretag samt ideella engagemang för samtliga arbetsmarknadsmässor som arrangerats på Handelshögskolan finns det ingen som passar bättre än oss. Nu är vi redo för en ny utmaning och vi vet att det krävs att man är 110% engagerad och därmed ägnar mycket tid åt att förbättra relationen samt samverkan mellan studenter och näringsliv.

Vår ambition är att utveckla näringslivsutskottet genom att benchmarka och därmed utvärdera nuvarande verksamhet kvantitativt och kvalitativt. Följande kommer att resultera i en ny målsättning och efterfrågan vilken vi kommer göra vårt yttersta för att uppnå.

Vår ambition är att alla studenter på juristprogrammet oavsett termin och intresse av rättsområde skall få möjligheten att hitta sin drömarbetsgivare. För att uppnå detta kommer vi att satsa mycket på kommunikation och marknadsföring av både sociala samt teoretiska tillställningar.

Vår ambition är att öka antalet samarbetspartners samt utveckla kontakten med de befintliga genom fler after works, utbildningar, mingel, jobbannonser samt en storsatsning på att få in fler intressanta gästföreläsare. Genom en utförd benchmark kommer vi att ha något att erbjuda för alla juriststudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 

Väl mött den 22 november 2017!

 

 

Chefredaktör för Rättstrycket

NOMINERING – TOBIAS FLEISCHER

”Jag vill nominera Tobias Fleischer, termin 3, till uppdraget som chefredaktör för Rättstrycket.

Tobias har varit en engagerad redaktionsmedlem det senaste året. Han är rik på idéer, en duktig skribent och ett bra bollplank när det kommer till publicistiska beslut.

Med sin bakgrund som journalist och trygghet i skrivandet skulle Tobias passa som chefredaktör, som också skulle värna om att föra det gångna årets arbetssätt vidare.”

 

 

Idrottsansvarig

NILS ÖVERLI

Hej!

Mitt namn är Nils Överli, jag är 20 år gammal och jag går första terminen på juristprogrammet och önskar att kandidera till posten som idrottsansvarig. Har ett stort intresse för all form av idrott. Spelat mycket fotboll och innebandy förr, idag tränar jag på gym och spelar golf.

Den främsta anledningen till varför jag väljer att kandidera till posten som idrottsansvarig är för att idrott är ett utmärkt sätt att lära känna nya människor på. Detta är något jag upplevt under min första tid på JP, framförallt under min medverkan i Sveriges Rikes Lag. Detta vill jag ska vara grundstenarna under verksamheten år 2018, att få lära känna nya människor, få möjligheten att motionera, tävla och att ha kul.

En annan viktigt sak är att alla medlemmar i Juridiska Föreningen skall känna att det finns något för dom att vara med på. Beroende på intresse från medlemmarna så kan man lägga till en aktivitet veckovis, likt fotbollen och badmintonen. Eller så kan man ha arrangera fler turneringar och variera vilken sport det är.

 

Väl mött!

Nils Överli

 


 

 

OBSERVERA!

Vissa nominerade har fått ett par dagar till på sig att svara på huruvida de godtar nomineringen eller ej. Detta då de väldigt nyligen blev nominerade. Inom kort kommer alltså eventuellt några personer tillkomma på listan.