Juridiska Föreningen | Juridiska Föreningen, om oss
21183
page,page-id-21183,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
bibliotek
Om Juridiska Föreningen

Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) är en ideell förening av och för juriststudenter vid Handelshögskolan i Göteborg. Juridiska Föreningens övergripande målsättning är att verka för att dess medlemmars tid på juristprogrammet blir den bästa möjliga. Detta innefattar både att bevaka utbildningen och företräda studenterna gentemot Juridiska institutionen, bereda studenterna tillfälle att komma i kontakt med och lära känna näringslivet samt erbjuda en rad olika studiesociala aktiviteter vid sidan om studierna.

Medlemskap erhålls kostnadsfritt för alla juriststudenter på Handelshögskolan och ger tillgång till alla Juridiska föreningens aktiviteter, däribland sittningar, föreläsningar, studiebesök, resor och mycket mer! Som juriststudent blir du automatiskt medlem i föreningen genom att gå mer i HHGS, Handelshögskolans studentkår, eller genom att mejla oss på info@juridiskaforeningen.se

För att möjliggöra allt detta engagerar Juridiska Föreningen en mängd drivna studenter som arbetar i både styrelse och andra arbetsgrupper. På denna hemsida kan du läsa mer om föreningens organisation och verksamhet.

Styrelsen

Juridiska Föreningens styrelse ansvarar för den löpande verksamheten under året och har både ett beslutande och verkställande mandat från årsmötet. Styrelsen leds av ordföranden som representerar föreningen gentemot andra parter. Till sin hjälp har denne en rad specialiserade ledamöter som tillsammans driver föreningens arbete framåt.

Styrelsens sammansättning består i en funktionell och en operationell del. Den funktionella delen består av ordförande och vice ordförande som tillsammans utgör föreningens presidium samt kassören och sekreteraren. Dessa har till stor del beredande och förvaltande uppgifter. Den operationella delen utgörs av styrelsens tre utskott och redaktionen för tidskriften Rättstrycket. Utbildningsutskottet, Näringslivsutskottet och studiesociala utskottet ansvarar för sina respektive områden och utgörs av en huvud- och viceansvarig. Studiesociala utskottet har dessutom en särskild idrottsansvarig. Den operationella delens arbete består av faktisk planering och utförande av många av föreningens aktiviteter.

team_image
Ordförande

Victor Abrahamsson

team_image
Vice Ordförande

Hannah Thyni Johansson

team_image
Sekreterare

Cecilia Johansson

team_image
Kassör

Filip Aminoff

team_image
Idrottsansvarig

Nils Överli

team_image
Utbildningsansvarig

Malin Petrén

team_image
Vice Utbildningsansvarig

Tove Sjöstrand

team_image
Chefredaktör Rättstrycket

Tobias Fleischer

team_image
Näringslivsansvarig

Christoffer Isaksson

team_image
Vice Näringslivsansvarig

Sara Holm

team_image
Evenemangsansvarig

Rufus Lindh

team_image
Vice Evenemangsansvarig

Nora Kajo

Kommunikationsansvarig

Helena Björling

Utskott
Evenemangsutskott
Alice Persson
Evenemangsutskott
Elsa Körle
Evenemangsutskott
Marcus Ljungberg
Stödpersoner

Med anledning av #metoo/#medvilkenrätt har Juridiska Föreningen i Göteborg, tillsammans med föreningens inspektor och proinspektor, lanserat projektet ”Stödpersoner”.

Efter höstens och vinterns upprop kan ingen längre säga att sexism/bristande jämställdhet inte är ett problem även inom juristbranschen. Frågan om sexism/jämställdhet är komplex och bör hanteras på både struktur- och på individnivå. Det är huvudsakligen ett manligt problem som bara kan lösas till fullo genom att män – som grupp och som individer – förändrar sina beteenden. Att åstadkomma sådana förändringar tar dock dessvärre tid och innan vi når idealpunkten finns det skäl att stödja de individer som utsätts för kränkningar. Även om detta inte i sig löser det underliggande problemet kan det i alla fall lindra konsekvenserna för dem som drabbas, och i förlängningen bidra till att bryta tystnadskulturen.

Den som blir utsatt för kränkningar under juristutbildningen kan alltid vända sig till Juridiska institutionen eller till Juridiska Föreningen. Sker kränkningarna exempelvis under praktik kan också arbetsgivaren kontaktas. Rör det sig om kriminaliserade beteenden kan (och bör) polisanmälan göras. Att ta sådana kontakter kan dock, av en rad olika anledningar, vara svårt – särskilt om den som har gjort sig skyldig till en kränkning befinner sig i en maktposition.

Av detta skäl inför Juridiska Föreningen, tillsammans med föreningens inspektor och proinspektor, nu ett system med stödpersoner som står till juriststudenternas förfogande för råd och vägledning. Dessa personer kan du kontakta för att bolla och diskutera situationer som uppstår under exempelvis uppsatspraktik, sommarnotarietjänst eller liknande, och som du upplever som obekväma, kränkande eller på annat sätt problematiska. Stödpersonerna har tystnadsplikt och för inte vidare någon information, eller vidtar några andra åtgärder, utan ditt samtycke.

De stödpersoner som har knutits till projektet har valts med omsorg för sin integritet och vi är glada att kunna presentera:

Agnes Hammarstrand

Advokat och delägare vid Advokatfirman Delphi
agnes.hammarstrand@delphi.se
0730-835070

Poly Jensell

Advokat och delägare vid Advokatbyrån Urgell
poly.jensell@urgell.se
0723-192551

Emilie Hjelte

Biträdande jurist vid Setterwalls Advokatbyrå
emilie.hjelte@setterwalls.se
0725-293239